Change language English Polski

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111

Telefon 116 111 s?u?y m?odzie?y i dzieciom potrzebuj?cym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoni?cym mo?liwo?? wyra?ania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich wa?nych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach.

Wi?cej

Podsumowanie sta?u w Telefonie 116 111 przygotowane przez nasz? by?? sta?ystk?

Jestem bardzo zadowolona ze sta?u, z którym uczestniczy?am przez ostatni rok. Marz? o pracy w zawodzie psychologa i ten sta? utwierdzi? mnie w przekonaniu, ?e nadal tego chc?, nadaj? si? do tego i zale?y mi jeszcze bardziej ni? przed rokiem. Sta? przede wszystkim pozwoli? mi na wspó?prac? z do?wiadczonymi osobami, z których mog?am i wci?? mog? czerpa? inspiracj?.

Na szkoleniach zdoby?am wiedz? oraz umiej?tno?ci, które mog?am wykorzystywa? zarówno w pracy w telefonie jak przy odpisywaniu na maile. Prowadz?c rozmowy z dzie?mi odkry?am w sobie ogromne pok?ady cierpliwo?ci i zrozumienia. Zawsze te? mog?am liczy? na wsparcie innych pracowników i sta?ystów.

Mi?ym zaskoczeniem okaza?o si? prowadzenie warsztatów w bezpo?rednim kontakcie z m?odzie?? w szko?ach oraz przygotowywanie warsztatów dla rodziców podczas pikników. W zasadzie sta? oferuje wszystko co mo?e si? przyda? przysz?emu psychologowi w pracy z drugim cz?owiekiem. To od sta?ysty zale?y ile pracy i zaanga?owania w?o?y w ten sta?. My?l?, ?e nie mog?am tego czasu wykorzysta? lepiej.

Absolwentka II edycji sta?u w Telefonie 116 111