Change language English Polski

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111

Telefon 116 111 s?u?y m?odzie?y i dzieciom potrzebuj?cym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoni?cym mo?liwo?? wyra?ania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich wa?nych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach.

Wi?cej

Podsumowanie sta?u w Telefonie 116 111 przygotowane przez nasz? by?? sta?ystk?

Sta? w 116 111 trwa? rok. Pewnie znajdzie si? kto? kto powie, ?e to a? rok, jednak mi ten rok min? zaskakuj?co szybko. My?l?, ?e ka?dy mo?e znale?? tutaj co? dla siebie.

Ja mia?am okazj? lepiej pozna? swoje mo?liwo?ci czy umiej?tno?ci, prze?ama? swoje ograniczenia,  znale?? pewien z elementów swojej drogi ?yciowej i nauczy? si? rozmowy, która zamiast dawa? gotowe rozwi?zania, pozwala wspólnie ich
poszukiwa?.

Od mnogo?ci szkole? pocz?tkowo mo?e rozbole? g?owa, natomiast z czasem ca?a wiedza uk?ada si? w przydatn? ca?o??. Kwintesencj? wszystkiego jest rozmowa z dzieckiem, za któr? przy d?u?szej przerwie osobi?cie t?sknie.

Przez rok sta?u, pewnie z kilku rzeczy zrezygnowa?am, kilka prze?o?y?am na inny termin, natomiast mam pewno??, ?e by?o warto. By? to czas, który dzi?ki ci?g?ym kontaktom z innymi lud?mi, pokaza? mi, jak w inny sposób mo?na spojrze? na pomoc drugiemu cz?owiekowi.

Pisz?c to, ci?gle pchaj? mi si? do g?owy s?owa dziewczynki: „fajnie, ?e jeste?cie”. Bo czy trzeba czego? wi?cej aby poczu?, ?e to wszystko ma sens :)

 

Absolwentka II edycji sta?u w Telefonie 116 111