Change language English Polski

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111

Telefon 116 111 s?u?y m?odzie?y i dzieciom potrzebuj?cym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoni?cym mo?liwo?? wyra?ania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich wa?nych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach.

Wi?cej

Podsumowanie sta?u w Telefonie 116 111 przygotowane przez nasz? by?? sta?ystk?

Przez ten rok mia?am mo?liwo?? nauczenia si? przeprowadzania rozmów z osobami potrzebuj?cymi pomocy. Nauczy?am si? s?ucha? co jest bardzo istotne w zawodzie psychologa i w kontakcie z pacjentem.

Dowiedzia?am si? równie? w jaki sposób funkcjonuj? telefony zaufania i jak niezb?dna jest taka pomoc. Dzi?ki sta?owi nauczy?am si? pracy w zespole. Wsparcie jakie otrzyma?am od ca?ego zespo?u 116 111 i sta?ystów by?o dla mnie bardzo wa?ne.

Ca?y rok by? dla mnie wa?ny poniewa? mia?am okazj? nauczy? si? czego? nowego. Dowiedzia?am si? z jakimi problemami borykaj? si? polskie nastolatki i jak wa?ne jest dla nich wsparcie innej osoby.

Zach?cam wszystkich do wzi?cia udzia?u w sta?u w Telefonie Zaufania 116 111 poniewa? jest to ciekawe do?wiadczenie, które pozwala naby? now? wiedz? niezb?dn? do dalszej pracy w zawodzie psychologa.

Absolwentka II edycji sta?u w Telefonie 116 111