Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

Telefon 116 111 służy młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach.

Więcej

Podsumowanie projektu "Nie przegraj!"

„Nie przegraj” – zintegrowany model profilaktyki i pomocy w sytuacjach wykorzystania seksualnego i przemocy wobec dzieci to międzynarodowy projekt koordynowany przez Fundację Dzieci Niczyje w ramach programu Komisji
Europejskiej „Prevention of and Fight Against Crimes”. Projekt był realizowany przez 24 miesiące, począwszy od 1 stycznia 2014 roku, w Polsce i na Węgrzech (organizacja partnerska: Kek Vonal), partnerami projektu (associated partners) są również Komenda Główna Policji oraz Mazowieckie Kuratorium Oświaty. Celem projektu jest przeciwdziałanie
zjawisku przemocy i wykorzystania seksualnego dzieci oraz pomoc dzieciom, które doświadczą tego typu zjawisk. W ramach projektu:

• dzieciom i nastolatkom doświadczającym wykorzystania seksualnego lub przemocy off- i online, zapewniana jest pomoc telefoniczna i online w bezpłatnym telefonie zaufania 116 111 (zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech);
• rodzicom, opiekunom i profesjonalistom, którzy stykają się z dziećmi doświadczającymi przemocy i wykorzystania seksualnego zapewniana jest pomoc telefoniczna i online (Telefon 800 100 100 w Polsce, 116 111 na Węgrzech);
• Fundacja Dzieci Niczyje rozszerzyła ofertę edukacyjną adresowaną do nastolatków zagrożonych przemocą i wykorzystaniem seksualnym, w szczególności w środowisku internetowym: aktualizacja oraz rozszerzenie trzech scenariuszy zajęć edukacyjnych (handel dziećmi, niechciane kontakty seksualne, komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci) oraz przygotowanie nowego scenariusza zajęć edukacyjnych poświęconego tematowi sekstingu. Kek Vonal wybrał trzy spośród czterech dostępnych scenariuszy zajęć, które zostały przetłumaczone na węgierski i dostosowane do tamtejszych warunków;
• przygotowano szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i innych profesjonalistów dotyczące zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, podejmowania przez nich zachowań ryzykownych oraz korzystania ze scenariuszy zajęć edukacyjnych
przygotowanych i zaktualizowanych w ramach projektu;
• zorganizowano szkolenia dla policjantów dotyczące zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży off- i online;
• prowadzono działania promocyjne i edukacyjne w mediach i w internecie adresowane do dzieci, młodzieży, ich rodziców, opiekunów i profesjonalistów.

English info HERE


Projekt "'Don't lose' - an integrated model of prevention and help in situations of sexual exploitation and abuse of children" został zrealizowany dzięki współfinansowaniu Komisji Europejskiej w ramach programu "Prevention of and Fight againt Crimes".