Change language English Polski

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111

Telefon 116 111 s?u?y m?odzie?y i dzieciom potrzebuj?cym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoni?cym mo?liwo?? wyra?ania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich wa?nych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach.

Wi?cej

O programie

Od listopada 2008 r. pod numerem 116 111 dzia?a pierwszy ogólnopolski i ca?kowicie bezp?atny Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y.

Telefon 116 111 s?u?y m?odzie?y i dzieciom potrzebuj?cym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoni?cym mo?liwo?? dzielenia si? troskami, rozmawiania o sprawach dla siebie wa?nych oraz wsparcia w trudnych sytuacjach.

Wierzymy, ?e dzi?ki rozmowie z drugim cz?owiekiem ?atwiej jest znale?? rozwi?zanie nawet najwi?kszych problemów.

Codziennie od 12:00 do 22:00 grupa przeszkolonych konsultantów odbiera setki telefonów od dzieci potrzebuj?cych wsparcia, opieki i ochrony. W sytuacjach bezpo?redniego zagro?enia ?ycia lub zdrowia osób kontaktuj?cych si? z Telefonem 116 111, konsultanci podejmuj? interdyscyplinarne interwencje, maj?ce na celu przywrócenie dzieciom i m?odzie?y poczucia bezpiecze?stwa i zapewnienie niezb?dnej pomocy.Przez ponad 6 lat dzia?ania Telefonu 116 111 konsultanci odebrali 750 tysi?cy po??cze? i odpowiedzieli na ponad 26 tysi?cy anonimowych wiadomo?ci online przes?anych przez stron? www.116111.pl (6.11.2008 – 31.12.2014).

Telefony zaufania dla dzieci i m?odzie?y pod numerem 116 111 powstaj? w ca?ej Europie zgodnie z decyzj? KE z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie rezerwacji krajowego zakresu numeracyjnego zaczynaj?cego si? na 116 na potrzeby zharmonizowanych us?ug o walorze spo?ecznym (2007/116/WE).

Polska jest pi?tym krajem UE, w którym pod europejskim numerem 116 111 dzieci i m?odzie? uzyska?y pomoc i wsparcie. Sta?o si? tak dzi?ki wspó?pracy Fundacji Dzieci Niczyje z firm? Polkomtel SA, operatorem sieci PLUS, która jest partnerem technologicznym linii 116 111 w Polsce.

Dzia?anie Telefonu 116 111 od 10.11.2014 roku do 31.12.2016 roku jest dofinansowane w ramach Rz?dowego programu na lata 2014 - 2016 "Bezpieczna i przyjazna szko?a". 116 111 jest równie? czasowo dofinansowywane przez MSW w ramach realizacji zadania publicznego „prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci”. Wybrane dzia?ania podejmowane przez zespó? Telefonu Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111  s? wspó?finansowane przez Uni? Europejsk?  (granty: Fundamental Rights and Citizenship: JUST/2011/FRAC/AG/2866; Prevention and Fight Against Crime - ISEC: HOME/2012/ISEC/AG/4000004408). Darczy?cami Telefonu 116 111 s? równie? firmy: Orange, Energa, Mercedes - Benz Polska.