Change language English Polski

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111

Telefon 116 111 s?u?y m?odzie?y i dzieciom potrzebuj?cym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoni?cym mo?liwo?? wyra?ania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich wa?nych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach.

Wi?cej

Jak 116 111 pomaga dzieciom?

Od pierwszych chwil dzia?ania linii, konsultanci Telefonu Zaufania 116 111 zajmuj? w dzieci?cej rzeczywisto?ci szczególne miejsce. S? specjalistami od nieszcz??liwej mi?o?ci i pierwszych rozsta?, przemocy rówie?niczej i domowej, problemów zwi?zanych z dojrzewaniem, k?opotów w nauce, k?ótni z rodzicami, my?li samobójczych, l?ków, zaburze? od?ywiania, gier komputerowych i nieporozumie? z przyjació?mi. Rozmawiaj? o wykorzystywaniu seksualnym, uzale?nieniach, wygl?dzie i sensie ?ycia. Dzieci i m?odzie? wybieraj? konsultantów Telefonu 116 111 na swoich powierników. Cz?sto tylko im maj? odwag? powiedzie? lub napisa? o najtrudniejszych prze?yciach i to z nimi szukaj? rozwi?za? swoich problemów.

Konsultanci Telefonu Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111 nie zast?puj? rodziców, nauczycieli, psychologów, czy pedagogów. Wspieraj? dzieci i m?odzie? w poszukiwaniu w swoim ?rodowisku takich doros?ych, którym mog? zaufa? i na których mog? liczy?. Cz?sto pomagaj? odzyska? wiar? i zaufanie do ?wiata doros?ych.

Czasem ten ?wiat przerasta dzieci, jawi im si? jako niezrozumia?e, nieprzyjazne i pe?ne okrucie?stwa miejsce. Konsultanci Telefonu 116 111 potrafi? oceni? zagro?enie bezpiecze?stwa i ?ycia dzieci, dostarczy? niezb?dnych informacji i wsparcia, a w skrajnych sytuacjach podejmuj? dzia?ania, których celem jest przywrócenie równowagi w ?yciu m?odych osób i zapewnienie im niezb?dnej pomocy.

We wszystkich rozmowach szczególnie uwidacznia si? rola konsultantów jako edukatorów –  cierpliwie odpowiadaj?cych na pytania i dostarczaj?cych wiedz?, która z jednej strony pozwala m?odym osobom chroni? si? przed zagro?eniami, a drugiej pomaga w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach. Kilkuletnie do?wiadczenie w ?wiadczeniupomocy telefonicznej dzieciom w trudnych sytuacjach ?yciowych pokazuje nam, jak wiele jest do zrobienia na polu edukacji dotycz?cej unikania zagro?e? i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.