Change language English Polski

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111

Telefon 116 111 s?u?y m?odzie?y i dzieciom potrzebuj?cym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoni?cym mo?liwo?? wyra?ania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich wa?nych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach.

Wi?cej

Cztery lata Telefonu Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111

Prawie pó? miliona po??cze?, ponad 13 tys. wiadomo?ci online i 240 interwencji. Ju? od czterech lat Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111 prowadzony przez Fundacj? Dzieci Niczyje zapewnia dzieciom i m?odzie?y pomoc i wsparcie.

Kiedy w 2008 r. Telefon Zaufania 116 111 zadzwoni? po raz pierwszy, dzieci i m?odzie? zyska?y szans? na bezp?atn? i anonimow? rozmow? ze specjalist?, który ich wys?ucha cierpliwie i ze zrozumieniem. Telefon 116 111 to równie? miejsce, gdzie znajduj? wsparcie ?yczliwej osoby doros?ej. .

- Uruchamiaj?c pierwszy, ogólnopolski i bezp?atny telefon zaufania dla dzieci i m?odzie?y, musieli?my zmierzy? si? z wyzwaniem, jakim jest wa?ne i skuteczne wspieranie m?odych ludzi przez telefon i pomoc online – mówi Monika Sajkowska, dyrektor FDN. – Nie spodziewali?my si?, ?e zapotrzebowanie na anonimow? form? pomocy b?dzie a? tak du?e.Od 4 lat staramy si? mu sprosta? rozwijaj?c ofert? Telefonu 116 111.

Telefon Zaufania 116 111 zaczyna? sw? dzia?alno?? od dwóch stanowisk konsultanckich, pracuj?cych od poniedzia?ku do pi?tku. Obecnie ma sze?? stanowisk i dzia?a 7 dni w tygodniu od 12.00 do 20.00. Z konsultantami mo?na skontaktowa? si? tak?e za po?rednictwem strony www.116111.pl. Aktualnie ka?dego dnia ponad 60-osobowy zespó? konsultantów odbiera ?rednio 500 po??cze? i odpisuje na dziesi?tki wiadomo?ci. Potrzeby m?odych ludzi s? jednak zdecydowanie wi?ksze.

- Nasi konsultanci cz?sto s?ysz?: „Próbowa?am si? do was dodzwoni?, ale wszystkie linie by?y zaj?te” – mówi Lucyna Kici?ska, koordynator 116 111. – Uruchomienie kolejnych stanowisk konsultanckich to bardzo du?e koszty: szkolenia wolontariuszy, opieka merytoryczna, ale tak?e czysto prozaiczne wydatki - telefon, s?uchawki, komputer czy niezb?dne oprogramowanie. Czwarte urodziny Telefonu 116 111 to okazja, ?eby zach?ci? do wspierania rozwoju oferty Telefonu 116 111. Ka?dy mo?e sprawi?, ?e dla wszystkich dzieci wystarczy wolnych linii.

Wszystko, z czym na co dzie? borykaj? si? m?odzi ludzie: l?ki i niepokoje, niskie poczucie w?asnej warto?ci, samotno??, przemoc w ka?dej formie, uzale?nienia, my?li samobójcze czy k?opoty rodzinne, znajduje swoje odzwierciedlenie w prowadzonych rozmowach. Dzieci i m?odzie? wybieraj? konsultantów 116 111 na swoich powierników. Cz?sto tylko im maj? odwag? powiedzie? lub napisa? o najtrudniejszych prze?yciach i wraz z nimi szukaj? rozwi?za? swoich problemów.

- Ka?dy dy?ur to godziny rozmów, pe?nej koncentracji na ka?dej dzwoni?cej osobie. Cz?sto po dy?urze jestem bardzo zm?czona. Czasem dochodzi do tego niepokój, mierzenie si? z bezsilno?ci?. Nie wiem jak potocz? si? losy dzieci, z którymi rozmawia?am, czy zdob?d? si? na odwag? i powiedz? swoim bliskim o problemach… – mówi konsultantka 116 111. - Ale potem w „pokoju rozmów” widz? now? kartk?: „dzwoni?a dziewczynka i prosi?a, ?eby przekaza? tej pani, z która rozmawia?a, ?e odwa?y?a si? powiedzie? mamie”. I mam nadziej?, ?e to jednej z „moich” dziewczynek si? powiod?o.

?ciany „pokoju rozmów” Telefonu 116 111 obklejone s? dziesi?tkami takich kartek. Codziennie kilkoro dzieci dzwoni lub pisze tylko po to, ?eby powiedzie?, ze u nich ju? wszystko w porz?dku. Dzi?kuj? za zrozumienie, wsparcie i wiar? w to, ?e poradz? sobie z problemami.