Change language English Polski

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111

Telefon 116 111 s?u?y m?odzie?y i dzieciom potrzebuj?cym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoni?cym mo?liwo?? wyra?ania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich wa?nych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach.

Wi?cej

Zg?o? si? !

Nabór na roczny sta?

w Telefonie Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111

edycja XXI i XXII

1. Za?o?enia sta?u
 
CEL

Celem sta?u jest zdobycie przez sta?yst? praktycznej umiej?tno?ci rozmowy psychologicznej z dzieckiem i nastolatkiem (z uwzgl?dnieniem specyfiki rozmowy telefonicznej), ?wiadczenia pomocy online (wiadomo?ci online i chat).

Wspó?praca ze sta?ystami realizowana jest w formie wolontariatu.
 
DLA KOGO
Roczny sta? skierowany jest do absolwentów oraz studentów ( min. 3 roku) kierunków: psychologia, pedagogika oraz resocjalizacja (lub kierunków pokrewnych).

Wymagania dodatkowe:

• wysoko rozwini?te kompetencje komunikacyjne, ?atwo?? wypowiedzi w mowie i pi?mie, otwarto?? na informacj? zwrotn?;
• umiej?tno?? pracy w zespole;
• odporno?? na stres, cierpliwo??, umiej?tno?? pracy pod presj? czasu;
• samodzielno??, odpowiedzialno??;
• znajomo?? ?rodowiska internetowego.

Biuro, w którym obs?ugiwany jest Telefon 116 111, mie?ci si? na 1 pi?trze bez windy. Jest to jedyne utrudnienie odbywania sta?u przez osoby z niepe?nosprawno?ciami.

CZAS TRWANIA
Wspó?praca ze sta?ystami trwa 12 miesi?cy z mo?liwo?ci? jej przed?u?enia (podpisanie kolejnej umowy wolontariackiej).

Sta? rozpoczyna si? 23 marca 2016 roku miesi?cznym okresem próbnym. Po okresie próbnym wybrani sta?y?ci zostan? przygotowani do pracy w roli konsultantów telefonicznych i online. Sta? w?a?ciwy trwa? b?dzie maksymalnie do 23 marca 2017r.
 

2. Oferta Programu Telefonu Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111

• Elastyczne godziny odbywania sta?u – 7 dni w tygodniu w godzinach 12:00-22:00; 

• Szkolenia umo?liwiaj?ce prac? na rzecz Telefonu Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111. Wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego sta?ysty przez do?wiadczonych pracowników FDN, superwizje dla sta?ystów;

• Mo?liwo?? uczestniczenia w organizowanych przez FDN konferencjach i spotkaniach dla profesjonalistów;

Ka?dy sta?ysta podpisze z Fundacj? Dzieci Niczyje umow? o wspó?pracy. Po zako?czeniu sta?u FDN wystawi za?wiadczenie o odbyciu sta?u (z uwzgl?dnieniem ilo?ci godzin, rodzaju realizowanych zada? oraz ogólnej opinii o sta?y?cie-wolontariuszu).

W okresie próbnym sta?ysta: zapozna si? ze specyfik? pracy Telefonu Zaufania s?uchaj?c rozmów do?wiadczonych konsultantów oraz odb?dzie szkolenia z zakresu zagro?e? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie;

W okresie w?a?ciwym sta?ysta przepracuje minimum 50 h miesi?cznie w ramach: dy?urów telefonicznych i czatowych, pracy na rzecz programu, ?wiadczenie pomocy online, udzia? w superwizjach i spotkaniach ewaluacyjnych oraz we?mie udzia? w ponad 110 h szkole? i warsztatów z zakresu:

 • Zagro?e? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y online – cz. 1 (5h)
 • Zagro?e? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y online – cz. 2 (5h)
 • Interwencji edukacyjnych, lokalnych i kryzysowych w poradnictwie telefonicznym i online (7h)
 • Psychopatologii okresu dorastania (8h)
 • Rozmowy z dzieckiem w kontek?cie kryzysu i dysfunkcji w jego rodzinie (7h)
 • Podstawowych umiej?tno?ci prowadzenia rozmowy psychologicznej (16h)
 • Funkcjonowania dziecka w relacjach rówie?niczych (8h)
 • Profilaktyki w pracy konsultanta telefonu zaufania dla dzieci i m?odzie?y (8h)
 • Podstawowych umiej?tno?ci ?wiadczenia pomocy psychologicznej online (16h)
 • Specyfiki rozmowy z dzieckiem na temat seksualno?ci i dojrzewania (8h)
 • Pracy z trudnym klientem  (8h)
 • Rozmowy z dzieckiem na temat wykorzystania seksualnego (8h)

Sta? i wszystkie aktywno?ci z nim zwi?zane s? bezp?atne.

Sta?ysta zobowi?zuje si? do przestrzegania wyznaczonych terminów i realizacji podj?tych zobowi?za? zwi?zanych z odbywaniem sta?u.

3. Rekrutacja:

 

 • Osoby zainteresowane podj?ciem rocznego sta?u w Programie Pomocy Telefonicznej Fundacji Dzieci Niczyje prosimy o przes?anie CV oraz formularza zg?oszeniowego (TUTAJ) na adres e-mail: staz-pt@fdn.pl  (I ETAP);
 • Wybrane osoby zostan? zaproszone na rozmow? rekrutacyjn? (II ETAP), po której nast?pi decyzja o udziale w warsztacie rekrutacyjnym (III ETAP).
 • Maksymalna ilo?? miejsc na sta?u: 30.
 • Termin nadsy?ania zg?osze? mija 10 marca 2016r.

Ministerstwo Edukacji NarodowejSta? realizowany jest w ramach projektu "Prowadzenie przez specjalistów ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej dla uczniów w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców, nauczycieli oraz innych podmiotów dzia?aj?cych na rzecz bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y" wspó?finansowanego ze ?rodków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Rz?dowego Programu na lata 2014-16 „Bezpieczna i przyjazna szko?a”.