Change language English Polski

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111

Telefon 116 111 s?u?y m?odzie?y i dzieciom potrzebuj?cym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoni?cym mo?liwo?? wyra?ania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich wa?nych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach.

Wi?cej

Za?wiadczenie o przeprowadzeniu zaj?? o Telefonie 116 111

Profesonali?ci którzy prowadz? zaj?cia edukacyjne na podstawie scenariusza "Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111" mog? skorzysta? z mo?liwo?ci wygenerowania elektronicznego za?wiadczenia.

Za?wiadczenie mo?na wygenerowa? na stronie: http://akademia.fdn.pl/ewaluacja-akademia-ochrony po wype?nieniu ankiety ewaluacyjnego dotycz?cej prowadzonych zaj??.