Change language English Polski

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111

Telefon 116 111 s?u?y m?odzie?y i dzieciom potrzebuj?cym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoni?cym mo?liwo?? wyra?ania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich wa?nych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach.

Wi?cej

Wizyty w Polsce

W ramach wspó?pracy mi?dzynarodowej- zarówno zdobywania wiedzy jak i dzielenia si? naszymi do?wiadczeniami go?cimy w Telefonie zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111 przedstawicieli zagranicznych telefonów zaufania oraz innych profesjonalistów zainteresowanych nasz? prac?. Poni?ej przedstawiamy krótkie relacje zespotka? z zagranicznymi profesjonalistami w Fundacji Dzieci Niczyje.


 

Wizyta przedstawicielki norweskiego telefonu Kors på halsem, 15 marca 2011 r., Warszawa

W marcu go?cili?my w Fundacji Dzieci Niczyje przedstawicielk? norweskiego telefonu zaufania dla dzieci prowadzonego w Norwegii przez Czerwony Krzy?. Podczas kilkugodzinnej wizyty przedstawili?my system wspó?pracy ze sta?ystami oraz  model pomocy online wypracowany przez konsultantów Telefonu Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111. 

Czytaj wi?cej

 


 

Wizyta przedstawicielki kenijskiego telefonu zaufania dla dzieci Childline Kenya, 3 listopada 2010 r., Warszawa

Na pocz?tku listopada 2010 roku go?cili?my przedstawicielk? kenijskiego telefonu Childline Kenya. Celem wizyty by?o poznanie specyfiki ?wiadczenia pomocy zarówno przez telefon jak i online w Telefonie Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111.

 Czytaj wi?cej

 


 

Wizyta studyjna przedstawicielek czeskiego telefonu zaufania dla dzieci Sdružení Linka Bezpe?í, 14-15 wrze?nia 2010 r., Sztokholm

W 2010 roku go?cili?my przedstawicielki czeskiego telefonu Sdružení Linka Bezpe?í, które zainteresowany by?y zg??bieniem modelu pomocy online ?wiadczonej w Telefonie Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111, ale równie ch?tnie dzieli?y si? do?wiadczeniami pracy w czeskim telefonie zaufania.

 Czytaj wi?cej

 


 

Wizyta studyjna przedstawiciela szwedzkiego telefonu zaufania dla dzieci BRIS, 29-30 marca 2010 r., Warszawa

W ramach wspó?pracy partnerskiej pomi?dzy FDN i BRIS w marcu 2010 roku odby?a si? pierwsza cz??? projektu, którego celem by?a wymiana do?wiadcze? dotycz?cych wspó?pracy z wolontariuszami w telefonach zaufania dla dzieci. Drugi etap projektu mia? miejsce w Sztokholmie w maju.

 Czytaj wi?cej