Change language English Polski

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111

Telefon 116 111 s?u?y m?odzie?y i dzieciom potrzebuj?cym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoni?cym mo?liwo?? wyra?ania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich wa?nych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach.

Wi?cej

Wakacyjna pocztówka do Telefonu Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111

„Nie radz? sobie, nic nie ma sensu… dobrze, ?e mam do kogo napisa?” – to tylko jeden z wakacyjnych kontaktów, które dotar?y do Telefonu Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111 prowadzonego przez Fundacj? Dzieci Niczyje. W tym roku by?o ich ponad 17 tysi?cy. Przebijaj? z nich smutek, samotno??, ?al, zniech?cenie, zm?czenie i strach. Cho? cz?sto równie? nadzieja – ?e mo?na uzyska? pomoc, ?e nie jest si? samemu i ?e jest szansa, ?eby poczu? si? lepiej.

- Jak co roku w wakacje Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111 by? rozgrzany do czerwono?ci. – mówi Lucyna Kici?ska, koordynatorka Telefonu. – Tylko w letnie miesi?ce odebrali?my ponad 16 000 po??cze? i odpisali?my na ponad 1000 wiadomo?ci przes?anych przez nasz? stron?. Ka?dy telefon i wiadomo?? to dla nas „wakacyjna pocztówka”- gorzkie pozdrowienia przes?ane przez dzieci i m?odzie?, które borykaj? si? z problemami – dodaje Kici?ska. – Niestety, wakacje nie dla wszystkich m?odych ludzi s? czasem odpoczynku i rado?ci.

W lato konsultanci Telefonu 116 111 pomagali radzi? sobie z typowymi dla tego okresu problemami: ?atwiejszym dost?pem do u?ywek, wi?ksz? presj? grupy, niechcianymi kontaktami seksualnymi, ucieczkami z domu. Jednocze?nie, tak samo jak w ci?gu ca?ego roku, m?odzi ludzie potrzebowali pomocy w zwi?zku z przemoc? rówie?nicz?, samotno?ci?, samookaleczeniami, k?opotami rodzinnymi. Im bli?ej ko?ca wakacji – tym wi?cej rozmów i wiadomo?ci dotyczy?o… szko?y.

- Dzieci m?odzie? kontaktowa?y si? z nami w trakcje wakacji równie? po to, ?eby porozmawia? na temat nadchodz?cego roku szkolnego – mówi konsultantka Telefonu 116 111. – Dzwoni?y i pisa?y osoby, które do?wiadczaj? w szkole przemocy ze strony rówie?ników lub takie, które czuj? si? niesprawiedliwie traktowane przez nauczycieli. Pocz?tek szko?y mo?e by? dla wielu uczniów przykry, nie tylko dlatego, ?e ko?cz? si? wakacje. To bardzo cz?sto powrót do trudnej rzeczywisto?ci: odrzucenia przez rówie?ników, braku poczucia bezpiecze?stwa, samotno?ci w t?umie, czy przyt?aczaj?cych wymaga? ?wiata doros?ych.

Wraz z rozpocz?ciem nowego roku szkolnego, Fundacja Dzieci Niczyje zach?ca do przeprowadzania w szko?ach zaj?? edukacyjnych w oparciu o scenariusze zaj?? dost?pne na stronie internetowej www.akademia.fdn.pl. Celem zaj?? jest wyposa?enie dzieci i m?odzie?y w umiej?tno?ci radzenia sobie z trudnymi sytuacjami takimi jak przemoc rówie?nicza czy przemoc w rodzinie. Podczas zaj?? uczniowie dowiaduj? si? tak?e o ofercie pomocy, z jakiej mog? skorzysta? w Telefonie Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111 - codziennie, od 12:00 do 20:00.