Change language English Polski

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111

Telefon 116 111 s?u?y m?odzie?y i dzieciom potrzebuj?cym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoni?cym mo?liwo?? wyra?ania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich wa?nych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach.

Wi?cej

Trwa rekrutacja do Rady M?odzie?y przy Fundacji Dzieci Niczyje!

Szukamy m?odych ludzi mi?dzy 13 a 17 r.?. z Warszawy i okolic do uczestnictwa w mi?dzynarodowym projekcie tworzenia Rady M?odzie?y przy Fundacji Dzieci Niczyje.

Cz?onkowie Rady M?odzie?y b?d? mieli szans? zdoby? cenne do?wiadczenia bior?c udzia? w:

  • tworzeniu kampanii promocyjnych;
  • tworzeniu programów profilaktycznych skierowanych do m?odzie?y;
  • poszukiwaniu nowych sposobów docierania z nasz? ofert? do m?odych osób;
  • konferencjach;
  • wypracowywaniu metod i sposobów pracy M?odzie?owej Rady

Rada b?dzie spotyka? si? raz w miesi?cu – od wrze?nia 2013 r. do lutego 2014 r. na warsztatach prowadzonych przez pracowników naszej Fundacji.

Na cz?onków Rady M?odzie?y czekaj? upominki!

Szczegó?owe informacje na stronie http://www.116111.pl/aktualnosci/trwa-rekrutacja-do-rady-mlodziezy-przy-fundacji-dzieci-niczyje,id,53

Rekrutacja do Rady M?odzie?y odbywa si? w ramach mi?dzynarodowego projektu Strengthening Children’s Voices in EU Society through Child Helplines.