Change language English Polski

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111

Telefon 116 111 s?u?y m?odzie?y i dzieciom potrzebuj?cym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoni?cym mo?liwo?? wyra?ania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich wa?nych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach.

Wi?cej

Telefon Zaufania 116 111 na Forum M?odzie?y !

Ju? 4 pa?dziernika w Pa?acu Kultury i Nauki w Warszawie odb?dzie si? Forum M?odzie?y. W tegorocznej edycji uczestnicy z 12 szkó? z ca?ej Polski tworz? sze?? grup, które wirtualnie pracuj? nad projektami. M?odzi ludzie poka??, jak chc? dzia?a? i zaprezentuj? wspólnie przygotowane wyst?pienia dotycz?ce tego, jak dzia?a? jako dobry wolontariusz, jakie kompetencje nabywa? aby zosta? przedsi?biorczym, czy mo?na nauczy? si? by? twórczym, co pomaga w innowacyjno?ci, jak ?y? ekologicznie, a tak?e jak umie? by? sob?.

Razem z m?odymi na scenie pojawi? si? przedstawiciele organizacji pozarz?dowych, eksperci i wyj?tkowi go?cie. Celem tego przedsi?wzi?cia jest zainteresowanie m?odzie?y aktywnym uczestnictwem w ?yciu spo?ecznym.

Fundacja Dzieci Niczyje wspiera organizatorów akcji i jest jej partnerem. M?odzi ludzie b?d? mieli okazj? porozmawia? z konsultantami Telefonu Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111, którzy b?d? czekali na nich przy swoim stanowisku. Oprócz ciekawych informacji na temat dzia?ania telefonów, osoby z Warszawy i okolic b?d? mia?y te? mo?liwo?? zapisu do Rady M?odzie?owej, do której rekrutacja wci?? trwa!