Change language English Polski

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111

Telefon 116 111 s?u?y m?odzie?y i dzieciom potrzebuj?cym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoni?cym mo?liwo?? wyra?ania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich wa?nych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach.

Wi?cej

Samotni nawet w ?wi?ta...

Jak co roku w okresie ?wi?tecznym konsultanci Telefonu Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111 prowadzonego przez Fundacj? Dzieci Niczyje odbieraj? setki telefonów i wiadomo?ci online od dzieci. Docieraj? do nich g?osy zawodu czy zw?tpienia, które wcale nie s? zwi?zane z nietrafionymi prezentami pod choink?. Ju? po raz ósmy dzieci i m?odzie? mog? korzysta? z pomocy Telefonu 116 111 w ?wi?ta – w wigili? konsultanci czekaj? na telefony od 12:00 do 22:00, a 25. i 26. grudnia ?wiadcz? pomoc online przezwww.116111.pl/napisz

- Pomoc konsultantów 116 111 jest dost?pna codziennie – mówi Lucyna Kici?ska, koordynatorka Programu Pomocy Telefonicznej Fundacji Dzieci Niczyje (FDN) – Przez ca?y rok towarzyszymy m?odym ludziom w trudno?ciach i pomagamy rozwi?zywa? problemy. ?wi?ta nie s? pod tym wzgl?dem wyj?tkiem.

Jednym z podstawowych tematów, jakie m?odzi ludzie poruszaj? w okresie ?wi?tecznym, jest samotno??. Cho? doskwiera im ona przez ca?y rok, to w grudniu odczuwaj? j? najbardziej. Nastolatki cz?sto opowiadaj? o ?alu, jaki maj? do swoich bliskich. Te telefony i wiadomo?ci to wa?na przes?anka, ?e dzieci potrzebuj? du?o wi?cej uwagi ni? otrzymuj?. Nie „od ?wi?ta”, ale na co dzie?. Wi?? pomi?dzy rodzicem czy opiekunem a dzieckiem buduje si? ka?dego dnia. Pomys?, by nadrobi? stracony w ca?ym roku czas w kilka ?wi?tecznych dni, cz?sto budzi opór dziecka czy nastolatka. Zdarza si? i tak, ?e to dzieci licz?, ?e w ?wi?ta bliscy wynagrodz? im codzienny brak zainteresowania czy uwagi. Rzeczywisto?? bywa pod tym wzgl?dem bardzo rozczarowuj?ca.

Charakterystycznym elementem kontaktów w okresie ko?ca roku s? te? podsumowania. Konsultanci s?ysz? i czytaj?, jak ró?ne wydarzenia z ca?ego roku wp?ywaj? na samoocen? m?odych ludzi, ich sposób widzenia otaczaj?cej rzeczywisto?ci. Wielu nastolatków dzieli si? gorycz? pora?ek czy zawiedzionych nadziei. S? te? i tacy, którzy dzwoni?, by opowiedzie? konsultantom o sukcesach w radzeniu sobie z trudno?ciami.

- Czego spodziewamy si? w tym roku? – zastanawia si? jedna z konsultantek Telefonu 116 111 – Na pewno b?dziemy rozmawia? o samotno?ci i braku wsparcia, bo te s? w ?wi?ta szczególnie dotkliwe. Zadzwoni? lub napisz? dzieci, których rodzice rozwiedli si? w mijaj?cym roku, lub takie, które straci?y kogo? bliskiego – wylicza. – Spodziewamy si? te? ?ycze? i  dzielenia si? ?wi?tecznymi refleksjami.

Tylko w 2015 roku konsultanci odebrali telefony od ponad 130 tysi?cy dzieci potrzebuj?cych wsparcia, opieki i ochrony oraz odpowiedzieli na 6,5 tysi?ca wiadomo?ci online. Do ko?ca roku z pomocy mo?e skorzysta? kolejne 2 tysi?ce m?odych ludzi.

Fundacja Dzieci Niczyje, prowadz?ca Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111 w Polsce, dzi?kuje partnerom strategicznym: Ministerstwu Edukacji Narodowej i Ministerstwu Spraw Wewn?trznych oraz parterowi technologicznemu Telefonu Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111: Orange Polska, a tak?e wszystkim darczy?com za mo?liwo?? pomagania dzieciom w trudnych sytuacjach ?yciowych na co dzie?, a nie tylko od ?wi?ta.