Change language English Polski

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111

Telefon 116 111 s?u?y m?odzie?y i dzieciom potrzebuj?cym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoni?cym mo?liwo?? wyra?ania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich wa?nych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach.

Wi?cej

Rozwi?? zadanie i zatrzymaj przemoc wobec dzieci!

Ju? dzi? rusza interaktywna aplikacja Fundacji Dzieci Niczyje, która ma na celu u?atwienie zapami?tania jej numeru KRS, a tym samym przekazanie 1% na rzecz organizacji. Akcja u?wiadamia jak mo?e wygl?da? codzienno?? dzieci do?wiadczaj?cych przemocy i wskazuje co mo?emy zrobi?, aby przerwa? ich dramat.

Aby nauczy? odbiorc? numeru KRS organizacji (20 44 26), w aplikacji wykorzystano interaktywne narz?dzia. Przez demonstracj? sytuacji dziecka krzywdzonego, Fundacja nak?ania odbiorców do zaanga?owania w przeciwdzia?anie przemocy wobec dzieci i wsparcia dzia?a?, których celem jest walka z problemem.

Aplikacja dost?pna jest na stronie Fundacji www.kartkowka.fdn.pl oraz fanpage’u organizacji na Facebooku. Spot reklamowy akcji jest wy?wietlany tak?e w warszawskiej Kinotece.

Kampania „Kartkówka” zosta?a przygotowana dla Fundacji Dzieci Niczyje pro bono przez McCann Worldgroup. Emisja w Kinotece mo?liwa jest dzi?ki zaanga?owaniu firmy KinAds.

Zapraszamy do skorzystania z aplikacji: https://apps.facebook.com/kartkowka_adasia/ oraz http://kartkowka.fdn.pl/.