Change language English Polski

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111

Telefon 116 111 s?u?y m?odzie?y i dzieciom potrzebuj?cym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoni?cym mo?liwo?? wyra?ania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich wa?nych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach.

Wi?cej

Rozpocz?li?my nabór na roczny sta? w Telefonie Zaufania 116 111!

Nabór na roczny sta?

w Telefonie Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111

edycja XVI i XVII

Rozpoczynamy nabór na roczny sta? w Telefonie Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111.

Zach?camy do zapoznania si? z nasza ofert?.  

KIEDY?

Sta? trwa 12 miesi?cy. Rozpoczyna si? 1 czerwca 2015, a ko?czy maksymalnie 30 czerwca 2016 roku.

DLA KOGO?

Sta? w Telefonie Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111 skierowany jest do absolwentów i studentów (IV i V rok studiów) psychologii, pedagogiki oraz resocjalizacji (lub kierunków pokrewnych).

CO OFERUJEMY?

- doskonalenie umiej?tno?ci prowadzenia rozmowy psychologicznej i ?wiadczenia pomocy online

- liczne szkolenia umo?liwiaj?ce prac? w Telefonie 116 111

- poszerzenie wiedzy dotycz?cej problemów dzieci i m?odzie?y- wsparcie rozwoju zawodowego i osobistego sta?ysty

- elastyczne godziny odbywania sta?u – z uwzgl?dnieniem godzin obs?ugi Telefonu 116 111  – 7 dni w tygodniu w godzinach 12:00-22:00.

- prac? w najwi?kszej Fundacji w Polsce zajmuj?cej si? ochron? dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc? dzieciom-ofiarom przemocy i wykorzystywania, a tak?e ich rodzinom i opiekunom.

Osoby zainteresowane prosimy o przes?anie swojego CV wraz z wype?nionym formularzem dost?pnym na stronie www.116111.fdn.pl/zglos-sie  na adres e-mail: staz-pt@fdn.pl 

Nie czekaj, zg?o? si? ju? dzi?!

Na zg?oszenia czekamy do 15 maja 2015r.

UWAGA: Sta? jest bezp?atny i odbywa si? w Warszawie.

 

 

 

  Sta? realizowany jest w ramach Rz?dowego programu "Prowadzenie przez specjalistów ogólnopolskiej infolinii interwencyjno- informacyjnej dla uczniów w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców, nauczycieli oraz innych podmiotów dzia?aj?cych na rzecz bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y" wspó?finansowanego ze ?rodków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Sta? realizowany jest w ramach Rz?dowego programu „Prowadzenie dzia?a? maj?cych na celu przeciwdzia?anie zjawiskom patologicznym w stosunku do dzieci i m?odzie?y oraz agresji rówie?niczej” wspó?finansowanego ze ?rodków Ministerstwa Spraw Wewn?trznych.