Change language English Polski

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111

Telefon 116 111 s?u?y m?odzie?y i dzieciom potrzebuj?cym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoni?cym mo?liwo?? wyra?ania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich wa?nych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach.

Wi?cej

Rekomendacje dotycz?ce partycypacji dzieci i m?odzie?y

 

Prawo dziecka do partycypacji jest podstawowym prawem zawartym w Konwencji o prawach dziecka. Artyku? 12 KOPD przyznaje dziecku, które jest zdolne do tworzenia swych w?asnych pogl?dów, prawo do swobodnego wyra?ania tej opinii we wszystkich sprawach, które go dotycz?; pogl?dy dziecka za? nale?y traktowa? z odpowiedni? wag?, stosownie do wieku oraz dojrza?o?ci dziecka. Inne prawa w Konwencji o prawach dziecka - na przyk?ad prawo do dost?pu do informacji, wolno?ci zrzeszania si? i wyra?ania opinii, czy szacunku dla rozwijaj?cych si? mo?liwo?ci dziecka - aktywnie wspieraj? realizacj? artyku?u 12.

Jak mo?na zdefiniowa? partycypacj? dzieci? Po pierwsze trzeba podkre?li?, ?e to z?o?ony proces. Polega on na s?uchania dzieci, zapewnianiu im mo?liwo?ci wypowiedzi, ale nie ogranicza si? tylko do tego. Partycypacja dzieci wymaga sta?ego i znacz?cego dialogu mi?dzy dzie?mi i doros?ymi. Oznacza to zach?canie najm?odszych do tworzenia i wyra?ania w?asnych opinii i pomys?ów, a nast?pnie brania ich pod uwag? przez doros?ych interesariuszy. Takie dzia?anie ma na celu doprowadzenie do du?o bardziej realnego zaanga?owania m?odych ludzi w procesy podejmowania decyzji, które maj? wp?yw na ich ?ycie.

 

- Dlaczego partycypacja dzieci i m?odzie?y jest wa?na?

- Jakie s? korzy?ci i bariery partycypacji dzieci i m?odzie?y?

- Jak odró?nia? manipulacj?, czy dekoracj? od prawdziwej partycypacji?

Na te i inne pytania odpowiadany razem z partnerami projektu „Strengthening Children’s Voices” (EU CODE: JUST/2011/FRAC/AG/2866)

 

Pe?ny tekst Rekomendacji mog? Pa?stwo pobra? TU.

 

 

Prawo dziecka do partycypacji jest podstawowym prawem zawartym w Konwencji o prawach dziecka. Artyku? 12 KOPD przyznaje dziecku, które jest zdolne do tworzenia swych w?asnych pogl?dów, prawo do swobodnego wyra?ania tej opinii we wszystkich sprawach, które go dotycz?; pogl?dy dziecka za? nale?y traktowa? z odpowiedni? wag?, stosownie do wieku oraz dojrza?o?ci dziecka. Inne prawa w Konwencji o prawach dziecka - na przyk?ad prawo do dost?pu do informacji, wolno?ci zrzeszania si? i wyra?ania opinii, czy szacunku dla rozwijaj?cych si? mo?liwo?ci dziecka - aktywnie wspieraj? realizacj? artyku?u 12.

Jak mo?na zdefiniowa? partycypacj? dzieci? Po pierwsze trzeba podkre?li?, ?e to z?o?ony proces. Polega on na s?uchania dzieci, zapewnianiu im mo?liwo?ci wypowiedzi, ale nie ogranicza si? tylko do tego. Partycypacja dzieci wymaga sta?ego i znacz?cego dialogu mi?dzy dzie?mi i doros?ymi. Oznacza to zach?canie najm?odszych do tworzenia i wyra?ania w?asnych opinii i pomys?ów, a nast?pnie brania ich pod uwag? przez doros?ych interesariuszy. Takie dzia?anie ma na celu doprowadzenie do du?o bardziej realnego zaanga?owania m?odych ludzi w procesy podejmowania decyzji, które maj? wp?yw na ich ?ycie.

- Dlaczego partycypacja dzieci i m?odzie?y jest wa?na?

- Jakie s? korzy?ci i bariery partycypacji dzieci i m?odzie?y?

- Jak odró?nia? manipulacj?, czy dekoracj? od prawdziwej partycypacji?

Na te i inne pytania odpowiadany razem z partnerami projektu „Strengthening Children’s Voices” (EU CODE: JUST/2011/FRAC/AG/2866)

Odpowiedzi na te i inne pytania znajd? Pa?stwo w Rekomendacjach – do pobraniu TU.  

Dzieci, nie ryby…

Prawo dziecka do partycypacji jest podstawowym prawem zawartym w Konwencji o prawach dziecka. Artyku? 12 KOPD przyznaje dziecku, które jest zdolne do tworzenia swych w?asnych pogl?dów, prawo do swobodnego wyra?ania tej opinii we wszystkich sprawach, które go dotycz?; pogl?dy dziecka za? nale?y traktowa? z odpowiedni? wag?, stosownie do wieku oraz dojrza?o?ci dziecka. Inne prawa w Konwencji o prawach dziecka - na przyk?ad prawo do dost?pu do informacji, wolno?ci zrzeszania si? i wyra?ania opinii, czy szacunku dla rozwijaj?cych si? mo?liwo?ci dziecka - aktywnie wspieraj? realizacj? artyku?u 12.

Jak mo?na zdefiniowa? partycypacj? dzieci? Po pierwsze trzeba podkre?li?, ?e to z?o?ony proces. Polega on na s?uchania dzieci, zapewnianiu im mo?liwo?ci wypowiedzi, ale nie ogranicza si? tylko do tego. Partycypacja dzieci wymaga sta?ego i znacz?cego dialogu mi?dzy dzie?mi i doros?ymi. Oznacza to zach?canie najm?odszych do tworzenia i wyra?ania w?asnych opinii i pomys?ów, a nast?pnie brania ich pod uwag? przez doros?ych interesariuszy. Takie dzia?anie ma na celu doprowadzenie do du?o bardziej realnego zaanga?owania m?odych ludzi w procesy podejmowania decyzji, które maj? wp?yw na ich ?ycie.

- Dlaczego partycypacja dzieci i m?odzie?y jest wa?na?

- Jakie s? korzy?ci i bariery partycypacji dzieci i m?odzie?y?

- Jak odró?nia? manipulacj?, czy dekoracj? od prawdziwej partycypacji?

Na te i inne pytania odpowiadany razem z partnerami projektu „Strengthening Children’s Voices” (EU CODE: JUST/2011/FRAC/AG/2866)

Pe?ny tekst Rekomendacji mog? Pa?stwo pobra? TU.

Pliki do pobrania