Change language English Polski

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111

Telefon 116 111 s?u?y m?odzie?y i dzieciom potrzebuj?cym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoni?cym mo?liwo?? wyra?ania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich wa?nych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach.

Wi?cej

Podsumowanie projektu "Nie przegraj!"

„Nie przegraj” – zintegrowany model profilaktyki i pomocy w sytuacjach wykorzystania seksualnego i przemocy wobec dzieci to mi?dzynarodowy projekt koordynowany przez Fundacj? Dzieci Niczyje w ramach programu Komisji
Europejskiej „Prevention of and Fight Against Crimes”. Projekt by? realizowany przez 24 miesi?ce, pocz?wszy od 1 stycznia 2014 roku, w Polsce i na W?grzech (organizacja partnerska: Kek Vonal), partnerami projektu (associated partners) s? równie? Komenda G?ówna Policji oraz Mazowieckie Kuratorium O?wiaty. Celem projektu jest przeciwdzia?anie
zjawisku przemocy i wykorzystania seksualnego dzieci oraz pomoc dzieciom, które do?wiadcz? tego typu zjawisk. W ramach projektu:

• dzieciom i nastolatkom do?wiadczaj?cym wykorzystania seksualnego lub przemocy off- i online, zapewniana jest pomoc telefoniczna i online w bezp?atnym telefonie zaufania 116 111 (zarówno w Polsce, jak i na W?grzech);
• rodzicom, opiekunom i profesjonalistom, którzy stykaj? si? z dzie?mi do?wiadczaj?cymi przemocy i wykorzystania seksualnego zapewniana jest pomoc telefoniczna i online (Telefon 800 100 100 w Polsce, 116 111 na W?grzech);
• Fundacja Dzieci Niczyje rozszerzy?a ofert? edukacyjn? adresowan? do nastolatków zagro?onych przemoc? i wykorzystaniem seksualnym, w szczególno?ci w ?rodowisku internetowym: aktualizacja oraz rozszerzenie trzech scenariuszy zaj?? edukacyjnych (handel dzie?mi, niechciane kontakty seksualne, komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci) oraz przygotowanie nowego scenariusza zaj?? edukacyjnych po?wi?conego tematowi sekstingu. Kek Vonal wybra? trzy spo?ród czterech dost?pnych scenariuszy zaj??, które zosta?y przet?umaczone na w?gierski i dostosowane do tamtejszych warunków;
• przygotowano szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i innych profesjonalistów dotycz?ce zagro?e? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y, podejmowania przez nich zachowa? ryzykownych oraz korzystania ze scenariuszy zaj?? edukacyjnych
przygotowanych i zaktualizowanych w ramach projektu;
• zorganizowano szkolenia dla policjantów dotycz?ce zagro?e? bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y off- i online;
• prowadzono dzia?ania promocyjne i edukacyjne w mediach i w internecie adresowane do dzieci, m?odzie?y, ich rodziców, opiekunów i profesjonalistów.

English info HERE


Projekt "'Don't lose' - an integrated model of prevention and help in situations of sexual exploitation and abuse of children" zosta? zrealizowany dzi?ki wspó?finansowaniu Komisji Europejskiej w ramach programu "Prevention of and Fight againt Crimes".