Change language English Polski

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111

Telefon 116 111 s?u?y m?odzie?y i dzieciom potrzebuj?cym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoni?cym mo?liwo?? wyra?ania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich wa?nych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach.

Wi?cej

Nabór na sta? w Telefonie Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111 i Helpline.org.pl

Trwa nabór na roczny sta? w Telefonie Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111 oraz Helpline.org.pl.

Zapraszamy absolwentów i studentów 4 i 5 roku kierunków: psychologia, socjologia, pedagogika oraz resocjalizacja (lub kierunków pokrewnych).

Celem sta?u jest zdobycie przez sta?yst? praktycznej umiej?tno?ci rozmowy psychologicznej z dzieckiem i nastolatkiem (z uwzgl?dnieniem specyfiki rozmowy telefonicznej), ?wiadczenia pomocy online (wiadomo?ci online i chat) jak równie? zdobycie przez sta?yst? praktycznej umiej?tno?ci pomagania dzieciom i m?odzie?y w sytuacji zagro?enia ich bezpiecze?stwa podczas korzystania z nowych technologii.

Termin nadsy?ania zg?osze? mija 13 pa?dziernika 2013 roku.

Wi?cej informacji i formularz zg?oszeniowy na stronie: http://116111.fdn.pl/zglos-sie

 

Sta? realizowany jest w ramach projektu "Kszta?cenie wolontariuszy Fundacji Dzieci Niczyje" wspó?finansowanego ze ?rodków Urz?du m.st. Warszawy