Change language English Polski

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111

Telefon 116 111 s?u?y m?odzie?y i dzieciom potrzebuj?cym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoni?cym mo?liwo?? wyra?ania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich wa?nych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach.

Wi?cej

My?l?, wi?c nie ?l? - ruszy?a nowa kampania FDN nt. sekstingu

Pod has?em „My?l?, wi?c nie ?l?” Fundacja Dzieci Niczyje rozpocz??a kampani? spo?eczn? po?wi?con? problemowi sekstingu, czyli przesy?ania przez m?odych ludzi nagich lub prawie nagich zdj?? i filmów przy u?yciu telefonów komórkowych i internetu.  Swoje roznegli?owane fotki rozsy?a co dziewi?ty nastolatek w Polsce [1]. Zdarza si?, ?e materia?y przesy?ane w prywatnej korespondencji trafiaj? do sieci, a przedstawione na nich osoby staj? si? ofiarami cyberprzemocy.

Badania Fundacji Dzieci Niczyje Fundacji Dzieci Niczyje przeprowadzone na zlecenie przez GfK Polonia[2] potwierdzaj? niepokoj?c? skal? sekstingu w Polsce - co dziewi?ty nastolatek (11%) w wieku 15-18 lat wysy?a? za po?rednictwem telefonu lub internetu swoje nagie lub prawie nagie zdj?cia. Jedna trzecia respondentów badania (34%) przyzna?a, ze otrzymuje takie materia?y. Ponad po?owa m?odych ludzi (58%) uzna?a, ?e zjawisko przesy?ania zdj?? o charakterze erotycznym jest obecne w?ród ich rówie?ników.

W ramach akcji „My?l?, wi?c nie ?l?” Fundacja przygotowa?a spot telewizyjny oraz reklam? prasow?, które zwracaj? uwag? na mo?liwe konsekwencje rejestrowania i przesy?ania materia?ów erotycznych ze swoim udzia?em oraz propaguj? ofert? pomocow? telefonu zaufania dla dzieci i m?odzie?y 116 111.

Wyj?tkowym elementem akcji jest 30 minutowy film fabularny „Na zawsze”, który prezentuje perypetie m?odych ludzi oraz konsekwencje ich uwik?ania w wymian? zdj?? erotycznych przez pryzmat ich dzia?a? podejmowanych w sieci – w serwisach spo?eczno?ciowych i komunikacyjnych oraz za po?rednictwem smartfonów. Film dost?pny jest w serwisie YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=XH6MEbuvihE)-

„Na zawsze” to pierwszy polski film, którego akcja ca?kowicie rozgrywa si? w sieci. Dla nas by? to tak?e najtrudniejszy element kampanii nt. sekstingu. Przy jego powstawaniu wspó?pracowali?my z m?odzie??, aby stworzy? materia?, który zainteresuje m?odych ludzi i zach?ci ich do refleksji nad tym problemem. Od strony technicznej by?o to skomplikowane przedsi?wzi?cie, gdy? wszystkie elementy internetowe, które widzimy na ekranie s? de facto animacj?. – mówi autor kampanii, ?ukasz Wojtasik z Fundacji Dzieci Niczyje.

Organizatorzy opracowali równie? scenariusz zaj?? edukacyjnych dla uczniów szkó? gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych po?wi?cony problemowi. Podczas lekcji m?odzi ludzie obejrz? materia? filmowy i na jego podstawie dyskutowa? b?d? m.in. na temat zagro?e? zwi?zanych z przesy?aniem erotycznych zdj?? oraz  odpowiedzialno?ci sprawców ich upubliczniania, 

Dzia?ania profilaktyczne wobec sekstingu wymagaj? u?wiadomienia m?odym ludziom mo?liwych konsekwencji rejestrowania, wysy?ania oraz upubliczniania nagich zdj??, ale równie? pog??bionej dyskusji na temat specyfiki zjawiska, motywacji które stoj? za przesy?aniem takich materia?ów.  Z relacji m?odych ludzi, g?ównie dziewcz?t, wynika ?e anga?uj?c si? w seksting  cz?sto dzia?aj? pod presj?. – dodaje Wojtasik.

 

 

 

 


[1] Badanie zrealizowane zosta?o we wrze?niu 2014 roku przez agencj? GfK Polonia na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje (metoda CAWI – wywiad internetowy, próba ogólnopolska, N=503, wiek 15-18 lat).

[2] Badanie zrealizowane zosta?o we wrze?niu 2014 roku przez agencj? GfK Polonia na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje (metoda CAWI – wywiad internetowy, próba ogólnopolska, N=503, wiek 15-18 lat).