Change language English Polski

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111

Telefon 116 111 s?u?y m?odzie?y i dzieciom potrzebuj?cym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoni?cym mo?liwo?? wyra?ania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich wa?nych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach.

Wi?cej

Konkurs na Dzie? Telefonów Zaufania dla Dzieci

Powiedz dzieciom o miejscach, do których mo?na zwraca? si? o pomoc w trudnych sytuacjach. Razem wygrywajcie atrakcyjne nagrody dla szko?y lub organizacji!

 

Z okazji Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci, Fundacja Dzieci Niczyje og?asza konkurs na najciekawsz? inicjatyw? zwi?zan? z obchodami Dnia dla placówek edukacyjnych, bibliotek oraz organizacji pozarz?dowych w ca?ej Polsce.

W ramach obchodów mog? by? organizowane lokalnie zaj?cia edukacyjne, apele, pogadanki, przedstawienia, wystawy, konkursy, prezentacje, gazetki itp., dotycz?ce dzia?aj?cych w Polsce telefonów zaufania dla dzieci.

3 najciekawsze inicjatywy zostan? nagrodzone projektorami  BenQ MW523 o warto?ci 1 500 z? ka?dy!

 

Jak wzi?? udzia? w konkursie?

1. Zg?o? inicjatyw? na stronie www.dzientelefonow.fdn.pl do 31 maja 2015 r.

2. Zrealizuj inicjatyw? do 31 maja 2015 r.

3. Prze?lij sprawozdanie z realizacji do 10 czerwca 2015 r.

 

Wi?cej informacji na stronie www.dzientelefonow.fdn.pl.
Pytania mo?na tak?e wysy?a? pod adres e-mail: dzientelefonow@fdn.pl.

 

 

Patronat nad Konkursem obj?li: