Change language English Polski

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111

Telefon 116 111 s?u?y m?odzie?y i dzieciom potrzebuj?cym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoni?cym mo?liwo?? wyra?ania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich wa?nych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach.

Wi?cej

FAQ

Ile czasu trwa sta?? Co to znaczy, ?e sta? trwa rok?

Umowa o wspó?pracy podpisywana jest na okres 1 roku. W tym czasie sta?ysta/wolontariusz zobowi?zuje si? do przepracowania min. 700 godzin na rzecz programu. Aby te godziny wyrobi? w ci?gu roku kalendarzowego nale?y po?wi?ci? na sta? ok. 12 godzin tygodniowo. Dodatkowo w trakcie wspó?ptacy sta?ysta/wolontariusz zobowi?zuje si? do udzia?u w min. 110 godzinach szkole? i warsztatów.  

Czy istnieje mo?liwo?? zawieszenia sta?u?

Niestety nie ma mo?liwo?ci zawieszenia sta?u.

Czy b?d?c na sta?u mo?na wyjecha? na 2 miesi?ce na wakacje?

Sta? obejmuje 700 godzin pracy, je?li zrobi st?zysta/wolontariusz zrobi 2-miesi?czn? przerw?, b?dzie mu bardzo trudno wyrobi? godziny sta?owe w okresie obowi?zywania umowy o wspó?pracy.

Czy sta? mo?na przed?u?y? je?li nie da si? rady wyrobi? godzin?

 Sta? jest anga?uj?cy i wymaga odpowiedniej organizacji czasu, dlatego wa?ne jest, aby ka?dy kandydat zg?aszaj?cy si? na sta? bra? to pod uwag?.

Czy w ramach sta?u organizowane s? jakie? szkolenia, czy trzeba przyj?? i si??? od razu do telefonu?

Sta? zapewnia g?ówne szkolenia: z rozmowy psychologicznej przez telefon oraz pomocy ?wiadczonej online, a tak?e szereg szkole? tematycznych. Dopiero po odbyciu cz??ci szkole? grupowych i indywidualnym przygotowaniu, mo?na usi??? do telefonu. W trakcie rocznej wspó?pracy sta?ysta/wolontariusz zobowi?zany jest do udzia?u w min. 110 godzinach szkole? i warsztatów.

Czy je?li wiem, ?e nie b?d? móg?/mog?a bra? udzia?u we wszystkich szkoleniach, to czy mog? rozpocz?? sta??

Aby rozpocz?? sta? nale?y odby? miesi?czny okres próbny, podczas którego sta?ysta poznaje specyfki? pracy w Teleofnie Zaufania przys?uchuj?c si? rozmowom do?wiadczonych konsultantów. W tym czasie organizowane s? tak?e szkolenia z zakresu bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie. Dodatkowo, aby móc rozpocz?? sta? w?a?ciwy, nale?y odby? dwudniowe szkolenie z rozmowy psychologicznej przez telefon (jego termin jest zawsze podawany w trakcie rekrutacji). Za?wiadczenie o odbyciu sta?u otrzymaj? jedynie te osoby, które poza spe?nieniem innych wymogów, opuszcz? nie wi?cej ni? jedno szkolenie tematyczne.

Co stanie si? w sytuacji, gdy rozmowa z dzieckiem b?dzie trudna i nie b?d? móg? sobie z ni? poradzi??

Podczas wszystkich dy?urów w pokoju rozmów jest obecny tzw. opiekun dy?uru, gotowy do wspierania konsultantów podczas prowadzenia rozmów.

Ile razy w tygodniu i na jak d?ugo musz? przychodzi? by wyrobi? godziny w czasie sta?u? Czy mog? po?wi?ci? na odbywanie sta?y jeden 8-godzinny dzie??

Do zaliczenia sta?u niezb?dne jest  przepracowanie 700 godzin na rzecz programu Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111. Na te godziny sk?adaj? si? m.in. godziny pracy przy linii 116 111, dyzury chat oraz praca na rzecz projektu, w wymiarze ok. 1,5 godziny w tygodniu, ze ?rednio 3 dy?urami telefonicznymi w tygodniu (7 dni w tygodniu, mo?liwe jest odbywanie 1 dy?uru dziennie). Jeden 8-godzinny dzie? pracy nie wystarczy na zaliczenie ani 700 godzin w roku, ani wymaganej liczby dy?urów telefonicznych.

Na czym polega projekt, co si? wtedy robi?

W ramach zada? projektowych sta?y?ci bior? udzia? w konferencjach, piknikach i innych wydarzeniach organizowanych przed FDN. Poza tym mog? uczestniczy? w ró?norakich dzia?aniach promocyjnych Telefonu Zaufania: prowadzi? lekcje w szko?ach, bra? udzia? w audycjach radiowych, filmikach promocyjnych, tworzy? gad?ety itp. Czasami te? wspieraj? zespó? w bie??cych pracach administracyjnych.

A co je?li w tracie sta?u co? si? zmieni w moim ?yciu i b?d? musia?/-a zrezygnowa??

W sytuacji rezygnacji z kontynuacji wspó?pracy przed zako?czeniem okresu obowi?zywania umowy (zarówno ze strony sta?ysty/wolontariusza jak i FDN), sta?ysta nie otrzymuje za?wiadczenia o uko?czeniu sta?u.

W jakich przypadkach mo?e zosta? podj?ta decyzja o zako?czeniu wspó?pracy ze sta?yst??

Koordynator sta?u w porozumieniu z opiekunem sta?ystów mo?e podj?? decyzj? o zako?czeniu wspó?pracy ze sta?yst? w sytuacjach takich jak:

- naruszanie postanowie? umowy o wspó?pracy i regulaminu odbywania sta?u;

- nierzetelne wykonywanie powierzonych obowi?zków (ze strat? dla klientów, programu lub Fundacji);

- niestosowanie si? do zasad obowi?zuj?cych w programie oraz Fundacji Dzieci Niczyje.

Jakie informacje zawiera za?wiadczenie o uko?czeniu sta?u?

Za?wiadczenie o uko?czeniu sta?u w Telefonie Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111 i zawiera informacje takie jak:

- ??czna liczba godzin po?wieconych na pe?nienie dy?urów telefonicznych i chat

- ??czna liczba wiadomo?ci online od dzieci i m?odzie?y, na które sta?ysta udzieli? odpowiedzi

- ??czna liczba godzin przepracowanych w ramach realizacji zada? projektowych

- ??czna liczba godzin, w których sta?ysta bra? udzia? (z podaniem nazw szkole? i warsztatów)

Za?wiadczenie zawiera równie? krótk? opini? na temat sta?ysty przygotowan? przez opiekuna sta?u.

Czy b?d? móg? superwizowa? moje rozmowy telefoniczne?

Po ka?dym dy?urze telefonicznym odbywaj? si? 30-minutowe omówienia dla konsultantów danego dy?uru, prowadzone przez opiekuna dy?uru, w czasie których mo?na opowiedzie? o najtrudniejszych czy poruszaj?cych rozmowach. Dodatkowo, raz w miesi?cu odbywaj? si? grupowe spotkania superwizyjne dla sta?stów/wolontariuszy.

Czy b?d? musia? p?aci? za sta??

Sta? w 116 111 oraz wszystkie aktywno?ci z nim zwi?zane s? bezp?atne.

Czy je?li jestem z Gda?ska mog? aplikowa? do Was na sta??

Sta? jest realizowany w Warszawie.