Change language English Polski

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111

Telefon 116 111 s?u?y m?odzie?y i dzieciom potrzebuj?cym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoni?cym mo?liwo?? wyra?ania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich wa?nych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach.

Wi?cej

Dlaczego wspó?pracujemy ze sta?ystami i wolontariuszami?

Dzieci bez pomocy rodzica czy opiekuna maj? niewielkie mo?liwo?ci znalezienia pomocy i wsparcia w trudnych dla siebie sytuacjach. Telefony zaufania od lat 70-tych XX wieku s? wa?nym narz?dziem pomocowym dla dzieci. Na ca?ym ?wiecie pod ró?nymi numerami dzia?aj? setki telefonów dla dzieci.

Aby u?atwi? dzieciom dost?p oraz zunifikowa? jako?? ?wiadczonej pomocy, Komisja Europejska wyda?a w 2007 r. decyzj? o rezerwacji numeru 116111 w krajach UE na potrzeby telefonów zaufania dla dzieci. W Polsce dzieci i m?odzie?y mog? korzysta? z pomocy konsultantów pod numerem 116 111 od 2008 roku, kiedy to Fundacja Dzieci Niczyje we wspó?pracy z operatorem telekomunikacyjnym - firm? Polkomtel SA, uruchomi?a pierwszy ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i m?odzie?y.

Bardzo szybko okaza?o si?, ?e anonimowy i bezp?atny telefon zaufania dla m?odych osób jest w Polsce bardzo potrzebny. Niezb?dny okaza? si? rozwój programu Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111, którego wyj?tkowo wa?nym aspektem by?o rozpocz?cie w kwietniu 2009 roku wspó?pracy z wolontariuszami.

Aktualnie realizujemy ju? pi?t? edycj? sta?u w Telefonie 116 111, doskonal?c nasz? ofert? wspó?pracy zarówno w oparciu o do?wiadczenia innych europejskich telefonów zaufania dla dzieci, jak i ewaluuj?c nasz? prac? w wolontariuszami w Polsce.

Wolontariat, którego przedmiotem jest ?wiadczenie pomocy dzieciom i m?odzie?y przez telefon lub online jest szalenie trudny. Wymaga specyficznych umiej?tno?ci, szerokiej wiedzy z dziedziny psychologii rozwojowej, znajomo?ci problematyki okresu dorastania i aktualnych zagro?e? bezpiecze?stwa m?odych ludzi. Nie przygotowuj? do tego ?adne studia czy kursy podyplomowe w Polsce czy Europie. Niezb?dne jest wi?c stworzenie przez organizacje prowadz?ce telefony zaufania dla dzieci specyficznych warunków rozwoju i doskonalenia umiej?tno?ci dla wolontariuszy. Przy zapewnieniu szkole?, wsparcia i monitoringu pracy oraz informacji zwrotnych, wolontariat w telefonie daje niesamowit? gratyfikacj?, umo?liwia ci?g?y rozwój, nabywanie umiej?tno?ci i kompetencji przydatnych w wielu dziedzinach ?ycia, zarówno zawodowego jak i prywatnego.

Dzi?ki zaanga?owaniu wolontariuszy do realizacji zada? programu Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111 mo?liwe jest pe?niejsze odpowiadanie na potrzeby dzieci.

Uruchamiamy kolejne stanowiska konsultanckie, dzieci coraz krócej oczekuj? na odpowiedzi na pytania online. We wrze?niu 2010 roku rozpocz?li?my obs?ug? linii 116 111 równie? w soboty a od lipca 2011 pracujemy te? w niedziele. Ka?dego dnia telefon obs?uguje ponad 50 osób (pracowników i wolontariuszy), odbieraj?c do 500 telefonów od m?odych osób prze?ywaj?cych k?opoty czy trudno?ci.