Change language English Polski

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111

Telefon 116 111 s?u?y m?odzie?y i dzieciom potrzebuj?cym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoni?cym mo?liwo?? wyra?ania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich wa?nych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach.

Wi?cej

Dlaczego warto odby? sta? w 116 111?

Poni?ej zamieszczamy podsumowania sta?y w Telefonie 116 111 przygotowane przez naszych by?ych sta?ystów. To oni najlepiej przybli?? wszystkim zainteresowanym, czym jest roku w Telefonie Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111. Zapraszamy do lektury i jeszcze raz dzi?kujemy naszym „absolwentom”!

 


 

Przez ten rok mia?am mo?liwo?? nauczenia si? przeprowadzania rozmów z osobami potrzebuj?cymi pomocy. Nauczy?am si?  s?ucha? co jest bardzo istotne w zawodzie psychologa i w kontakcie z pacjentem.

Wi?cej

 


 

Sta? w 116 111 trwa? rok. Pewnie znajdzie si? kto? kto powie, ?e to a? rok, jednak mi ten rok min?? zaskakuj?co szybko. My?l?, ?e ka?dy mo?e znale?? tutaj co? dla siebie.

Wi?cej

 


W zasadzie sta? oferuje wszystko co mo?e si? przyda? przysz?emu psychologowi w pracy z drugim cz?owiekiem. To od sta?ysty zale?y ile pracy i zaanga?owania w?o?y w ten sta?. My?l?, ?e nie mog?am tego czasu wykorzysta? lepiej.

Wi?cej

 


Sta? by? genialnym do?wiadczeniem, zmierzeniem si? ze swoimi umiej?tno?ciami i kompetencjami, prób? sprawdzenia si? i cenn? lekcj? ?ycia zawodowego.

Wi?cej

 


To by? jeden z fajniejszych "roków" w moim ?yciu.

Wi?cej