Change language English Polski

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111

Telefon 116 111 s?u?y m?odzie?y i dzieciom potrzebuj?cym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoni?cym mo?liwo?? wyra?ania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich wa?nych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach.

Wi?cej

Aktualności

 • Podsumowanie projektu "Nie przegraj!"

  2016-01-04

  Zako?czyli?cie realizacj? mi?dzynarodowego projektu "Don't lose" - an integrated model of prevention and help in situations of sexual exploitation and abuse of children (HOME/2012/ISEC/AG/4000004408) dofinansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach programu "Prevention of and Fight against Crimes". Zapraszamy do zapoznania si? z podsumowaniem projektu!

  czytaj dalej »
 • Samotni nawet w ?wi?ta...

  2015-12-24

  Jak co roku w okresie ?wi?tecznym konsultanci Telefonu Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111 prowadzonego przez Fundacj? Dzieci Niczyje odbieraj? setki telefonów i wiadomo?ci online od dzieci. Docieraj? do nich g?osy zawodu czy zw?tpienia, które wcale nie s? zwi?zane z nietrafionymi prezentami pod choink?. Ju? po raz ósmy dzieci i m?odzie? mog? korzysta? z pomocy Telefonu 116 111 w ?wi?ta – w wigili? konsultanci czekaj? na telefony od 12:00 do 22:00, a 25. i 26. grudnia ?wiadcz? pomoc online przez www.116111.pl/napisz

  czytaj dalej »
 • Wyj?tkowych ?wi?t Bo?ego Narodzenia!

  2015-12-01

  Blisko?ci, ciep?a i ?wi?tecznej magii!

  czytaj dalej »
 • Rozpoczynamy nowy nabór na sta?!

  2015-07-29

  Nabór na sta? w Telefonie Zaufania rozpocz?ty!

  czytaj dalej »
 • 17 maja – Mi?dzynarodowy Dzie? Telefonów Zaufania dla Dzieci

  2015-05-14

  Ka?dego roku w po?owie maja konsultanci Telefonu Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111 otrzymuj? wiele podobnych wiadomo?ci: podzi?kowania i ?yczenia sp?ywaj? z okazji Mi?dzynarodowego Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci, który obchodzony jest na ca?ym ?wiecie 17 maja. Inicjatorem ?wi?ta jest Child Helpline International, mi?dzynarodowa organizacja zrzeszaj?ca telefony zaufania dla dzieci ze 145 krajów. Polskim cz?onkiem CHI jest Fundacja Dzieci Niczyje, która od 2008 roku prowadzi anonimowy i bezp?atny Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111.

  czytaj dalej »