Change language English Polski

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111

Telefon 116 111 s?u?y m?odzie?y i dzieciom potrzebuj?cym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoni?cym mo?liwo?? wyra?ania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich wa?nych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach.

Wi?cej

Wizyty zagraniczne

Przedstawiciele Telefonu Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111 uczestnicz? w zagranicznych szkoleniach, wizytach studyjnych i konferencjach mi?dzynarodowych. Wymiana do?wiadcze? i dobrych praktyk jest bardzo wa?nym elementem doskonalenia codziennej pracy konsultantów telefonów zaufania na ca?ym ?wiecie. Poni?ej przedstawiamy krótkie relacje z zagranicznych spotka? z przedstawicielami dzieci?cych telefonów zaufania.

 


 

CHI: Pi?te mi?dzynarodowe konsultacje dla przedstawicieli telefonów dla dzieci z ca?ego ?wiata, 24-28 pa?dziernika 2010 r., Madryt, Hiszpania

Child Helpline International w cyklu dwuletnim organizuje  ogólno?wiatowe konsultacje dla przedstawicieli dzieci?cych telefonów zaufania zrzeszonych w organizacji. W 2010 roku International Consultation go?ci?a hiszpa?ska organizacja Fundacion ANAR. 

 Wi?cej

 


 

Szkolenie dotycz?ce wspó?pracy z wolontariuszami w dzieci?cych telefonach zaufania, 1-3 lipca 2010 r., Amsterdam

Przedstawicielki Fundacji Dzieci Niczyje uczestniczy?y w szkoleniu dotycz?cym wspó?pracy z wolontariuszami w telefonie zaufania, zorganizowanym przez holenderski telefon Kinder Telefoon i Child Helpline International.

Wi?cej

 


 

Wizyta studyjna w szwedzkim dzieci?cym telefonie zaufania BRIS, 23-25 maja 2010 r., Sztokholm

W 2010 roku rozpocz?li?my wspó?prac? ze szwedzkim telefonem zaufania BRIS. Celem projektu cz??ciowo sfinansowanego przez CHI by?a wymiana do?wiadcze? dotycz?cych wspó?pracy z wolontariuszami przy obs?udze linii 116 111 w obu krajach. W maju 2010 r. mia?a miejsce druga cz??? projektu – wizyta przedstawicielek FDN w sztokholmskiej siedzibie BRIS. 

Wi?cej 

CHI: Trzecie regionalne konsultacje dla przedstawicieli telefonów zaufania dla dzieci w Europie, 4-7 pa?dziernika 2009 r., Mediolan

W 2009 roku na europejskich konsultacjach dla przedstawicieli telefonów zaufania dla dzieci w?ród przedstawicieli Fundacji Dzieci Niczyje , znalaz?a si? przedstawicielka Telefonu Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111.  Po raz pierwszy podczas konsultacji CHI odby?y si? sesje po?wi?cone w ca?o?ci telefonom funkcjonuj?cym pod numerem 116 111.

Wi?cej

 


 

Wizyta w czeskim telefonie Sdružení Linka Bezpe?í, 29 pa?dziernika 2008 roku, Praga

Przed samym rozpocz?ciem obs?ugi linii 116 111 w Polsce przedstawiciele Fundacji Dzieci Niczyje odbyli wizyt? studyjn? w czeskim telefonie dla dzieci Sdružení Linka Bezpe?í, podczas której poznali?my organizacj? i zasady pracy dzieci?cego telefonu dzia?aj?cego od ponad 14 lat.

Wi?cej

 


 

Wizyta studyjna w w?gierskim telefonie Kék Vonal, 13-14 pa?dziernika 2008 r., Budapeszt

Tworz?c polski Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111 wspierali?my si? wiedz? bardziej do?wiadczonych w realizacji podobnych projektów partnerów zagranicznych. W ramach przygotowa? do obs?ugi linii pracownicy Fundacji Dzieci Niczyje wzi?li udzia? w wizycie studyjnej w w?gierskiej organizacji Kék Vonal, prowadz?cej szereg programów maj?cych na celu zapewnienie bezpiecze?stwa dzieciom i m?odzie?y, w tym dwa telefony zaufania.

Wi?cej