Change language English Polski

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111

Telefon 116 111 s?u?y m?odzie?y i dzieciom potrzebuj?cym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoni?cym mo?liwo?? wyra?ania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich wa?nych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach.

Wi?cej

Child Helpline International

Child Helpline International (CHI) to mi?dzynarodowa organizacja zrzeszaj?ca telefony zaufania dla dzieci z ca?ego ?wiata. CHI zosta?o powo?ane w 2003 roku, przez przedstawicieli 49 telefonów zaufania dla dzieci, podczas ogólno?wiatowych konsultacji (International Consultation) w Amsterdamie, który sta? si? siedzib? organizacji.

 

Celem dzia?ania Child Helpline International jest:

  • wspieranie zrzeszonych telefonów zaufania
  • rozwijanie platformy komunikacyjnej umo?liaj?cej zrzeszonym telefonom wymian? do?wiadcze?
  • wspieranie tworzenia telefonów zaufania dla dzieci, w szczególno?ci w krajach rozwijaj?cych si?, które nie posiadaj? dobrze rozbudowanej sieci pomocy dzieciom

CHI odgrywa równie? znacz?c? rol? na scenie mi?dzynarodowej, podejmuj?c aktywno?ci zmierzaj?ce do pe?niejszej realizacji Konwencji o prawach dziecka ONZ.

Aktualnie Child Helpline International zrzesza 138 cz?onków ze 124 krajów ?wiata – 109 organizacji posiada status pe?nego cz?onkostwa (full member), a 29 organizacji to cz?onkowie stowarzyszeni (associate member).

Jedynym polskim cz?onkiem CHI jest Fundacja Dzieci Niczyje, która prowadzi dwa telefony zaufania  – Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111 oraz Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpiecze?stwa dzieci 800 100 100

Wi?cej informacji o Child Helpline International mo?na znale?? w kwartalniku Dziecko Krzywdzone , nr 2 (31), który jest w ca?o?ci po?wi?cony tematyce zwi?zanej z telefonami zaufania dla dzieci, oraz na stronie internetowej organizacji: www.childhelplineinternational.org (dost?pne wersje j?zykowe: angielska, francuska, arabska, hiszpa?ska).