Change language English Polski

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111

Telefon 116 111 s?u?y m?odzie?y i dzieciom potrzebuj?cym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoni?cym mo?liwo?? wyra?ania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich wa?nych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach.

Wi?cej

17 maja – Mi?dzynarodowy Dzie? Telefonów Zaufania dla Dzieci

Ka?dego roku w po?owie maja konsultanci Telefonu Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111 otrzymuj? wiele podobnych wiadomo?ci: podzi?kowania i ?yczenia sp?ywaj? z okazji Mi?dzynarodowego Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci, który obchodzony jest na ca?ym ?wiecie 17 maja. Inicjatorem ?wi?ta jest Child Helpline International, mi?dzynarodowa organizacja zrzeszaj?ca telefony zaufania dla dzieci ze 145 krajów. Polskim cz?onkiem CHI jest Fundacja Dzieci Niczyje, która od 2008 roku prowadzi anonimowy i bezp?atny Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111.

Z pomocy konsultantów Telefonu Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111 korzysta codziennie kilkaset dzieci. Szukaj? zrozumienia i pomocy. Dzwoni? i pisz?, by zosta? dostrze?one, by uzyska? odpowiedzi na wa?ne dla siebie pytania i da? uj?cie przykrym emocjom. – Praca w telefonie zaufania dla dzieci to ogromna odpowiedzialno??, ale te? satysfakcja – mówi Lucyna Kici?ska, koordynatorka Programu Pomocy Telefonicznej
w FDN. – Z pomocy telefonicznej i online konsultantów 116 111 skorzysta?o ju? prawie 824 tysi?ce dzieci
i nastolatków
[1].

Coraz wi?ksz? popularno?ci? w?ród dzieci i m?odzie?y cieszy si? pomoc online. Przez www.116111.pl/napisz potrafi wp?yn?? kilkadziesi?t wiadomo?ci dziennie.

Wiosn? 2015 roku Fundacja Dzieci Niczyje przeprowadzi?a pog??bione badanie dotycz?ce kontaktów online
z Telefonem 116 111 w Polsce. Podobne analizy, dzi?ki dofinansowaniu w  ramach Funduszy Wyszehradzkich, s? przeprowadzane w telefonach zaufania 116 111 w Czechach, na S?owacji i na W?grzech. Jesieni? b?dzie dost?pny raport porównuj?cy wyniki badania w poszczególnych krajach projektu.

- Z analizy wynika, ?e m?odzi ludzie cz?sto wybieraj? kontakt z konsultantem online, bo ?atwiej im pisa?, ni? rozmawia? o swoich problemach. Taka forma daje im tak?e poczucie wi?kszej anonimowo?ci, a tak?e mo?liwo?? szukania pomocy o dowolnej porze i z dowolnego miejsca komentuje Katarzyna Makaruk z FDN.

Telefon 116 111 to bardzo wa?ny element systemu pomocy dzieciom w Polsce. Od wielu lat realizuje zadania publiczne zlecane przez MSW, ?wiadczy bezp?atn? pomoc w ramach Rz?dowego programu na lata 2014-16 „Bezpieczna i przyjazna szko?a”, jego partnerem technologicznym jest Orange.

- Dzi?ki tej wspó?pracy mo?liwe jest niesienie pomocy coraz wi?kszej liczbie dzieci - mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dzieci Niczyje. - Im wi?cej telefonów i wiadomo?ci odbieramy, tym wyra?niej zauwa?amy,
?e m?odzi ludzie, którzy pisz? do konsultantów 116 111 poruszaj? inne tematy ni? ci, którzy dzwoni?.
 

Poza Telefonem Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111, Fundacja Dzieci Niczyje prowadzi tak?e telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpiecze?stwa Dzieci 800 100 100. Obydwa numery telefonów s? bezp?atne
ze wszystkich telefonów stacjonarnych i komórkowych.

Z okazji Mi?dzynarodowego Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci FDN przygotowa?a tak?e konkurs na najciekawsz? inicjatyw? zwi?zan? z obchodami Dnia dla placówek edukacyjnych, bibliotek oraz organizacji pozarz?dowych
w ca?ej Polsce. W ramach obchodów mog? by? organizowane lokalnie zaj?cia edukacyjne, apele, pogadanki, przedstawienia, wystawy, konkursy, prezentacje, gazetki itp., dotycz?ce dzia?aj?cych w Polsce telefonów zaufania dla dzieci. Trzy najciekawsze inicjatywy zostan? nagrodzone projektorami.

 

18 maja w Warszawie FDN organizuje tak?e seminarium na temat pomocy telefonicznej  „S?owa lecz?”. Wi?cej informacji na stronie www.dzientelefonow.fdn.pl

 


[1] Statystyki Telefonu Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111, dane za okres 06.11.2008 – 14.05.2015 r.

Pliki do pobrania