Change language English Polski

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111

Telefon 116 111 s?u?y m?odzie?y i dzieciom potrzebuj?cym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoni?cym mo?liwo?? wyra?ania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich wa?nych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach.

Wi?cej

116 111 w Europie

Telefony zaufania dla dzieci i m?odzie?y pod numerem 116 111 powstaj? w ca?ej Europie zgodnie z decyzj? KE z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie rezerwacji krajowego zakresu numeracyjnego zaczynaj?cego si? na 116 na potrzeby zharmonizowanych us?ug o walorze spo?ecznym (2007/116/WE).

Polska jest pi?tym krajem UE, w którym pod europejskim numerem 116 111 dzieci i m?odzie? uzyska?y pomoc i wsparcie.

Aktualnie w Europie linia 116 111 dzia?a w 22 krajach. Oprócz Polski s? to: Albania, Bu?garia, Czechy, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, ?otwa, Norwegia, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Szwecja, S?owacja, Szwajcaria i W?gry.

Telefony 116 111 zrzeszone w organizacji Child Helpline International mo?na obejrze? tu: 116111.eu